Projekty unijne – mobilna kruszarka samozaładowcza

> Projekty-unijne

clip_image002.jpg     logoR.JPG      clip_image003.jpg

 MAKRUSZ S.A. z przyjemnością informuje, że w okresie od 28.04.2009 r. do 27.02.2012 r. zrealizowała projekt pt.:

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej mobilnej kruszarki samozaładowczej w firmie MAKRUSZ w Bydgoszczy”,

który jest współfinansowany w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-04-008/09-00 UDA-POIG.04.01.00-04-008/09-00.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 2.141.193,73 zł.

Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją I Etapu Projektu cześć badawcza - prace rozwojowe wyniosły 947.264,47 zł.

Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją II Etapu Projektu cześć wdrożeniowa wyniosła 690.524,04 zł.

Wartość dofinansowania w związku z realizacją projektu wyniosła: 897.068,30 zł.

 

slider.jpg